Khoá học

IT. Lập kế hoạch học tập và trải nghiệm trong 4 năm Đại học, Cao đẳng

0 out of 2 steps completed0%
2 Các bài học

Khoá học này là một phần trong nhóm các khoá học kỹ năng học tập tích cực. Khoá học giúp bạn phân chia và đặt mục tiêu cho từng giai đoạn học tập và trải nghiệm trong quá trình học đại học – cao đẳng. Bạn sẽ học được cách lập kế hoạch cho từng năm học bám sát mục tiêu đề ra để dần dần tích luỹ kiến thức, trải nghiệm và hình thành năng lực bản thân hướng đến nghề nghiệp tương lai.

Khoá học Materials