Khoá học

TE. Kỹ năng giải quyết vấn đề

0 out of 10 steps completed0%
10 Các bài học

Khóa học này sẽ cung cấp học viên có cái nhìn tổng quan về quá trình giải quyết vấn đề một cách sáng tạo cũng như những công cụ chủ yếu giải quyết vấn đề mà chúng ta có thể sử dụng hàng ngày. Khóa học cũng giúp học viên hiểu về vấn đề và quá trình giải quyết vấn đề sáng tạo bao gồm cách xác định những thông tin và câu hỏi quan trọng cần có, xác định vấn đề đúng đắn, cách viết những vấn đề ra một cách cụ thể và cách sử dụng những công cụ sáng tạo khi giải quyết vấn đề. 

Sau khóa học này, bạn có thể: 

 • Hiểu được vấn đề, quy trình giải quyết vấn đề sáng tạo là gì
 • Xác định các loại thông tin cần thu thập và những câu hỏi quan trọng để giải quyết vấn đề
 • Xác định tầm quan trọng của việc xác định vấn đề và cách viết những vấn đề ra một cách chính xác
 • Sử dụng các công cụ động não giúp phát triển các giải pháp
 • Tiến hành phân tích để lựa chọn giải pháp tốt nhất
 • Biết được cách thức xác định những công việc và nguồn lực cần thiết để tiến hành giải pháp
 • Đánh giá và thay đổi giải pháp phù hợp với thực tế
 • Biết cách theo dõi việc triển khai giải pháp để có thể ăn mừng thành công và xác định những điểm cần cải thiện. 

Danh sách bài học: 

 • Thách thức: Đánh giá khả năng giải quyết vấn đề của bạn
 • Cơ bản về giải quyết vấn đề
 • Phương phap thu thập thông tin
 • Xác định vấn đề
 • Phân tích giải pháp
 • Chọn lựa giải pháp
 • Thách thức: Một số trở ngại trong giải quyết vấn đề
 • Thách thức: Khám phá công cụ giải quyết vấn đề
 • Lập kế hoạch hành động
 • Đúc kết kinh nghiệm

Khoá học Materials