Khoá học

HCMUS-TE.U1 Kỹ năng giao tiếp trong học tập

Khoá học sẽ giúp bạn trang bị kỹ năng giao tiếp để việc trao đổi với bạn học và giảng viên trong quá trình học tập, làm việc nhóm, đự án nghiên cứu được thông suốt và hiệu quả.

0 out of 1 steps completed0%
1 Bài học

Khoá học sẽ giúp bạn trang bị kỹ năng giao tiếp để việc trao đổi với bạn học và giảng viên trong quá trình học tập, làm việc nhóm, dự án nghiên cứu được thông suốt và hiệu quả.

Khoá học Materials