Khoá học

TE. Kỹ năng làm việc nhóm

0 out of 7 steps completed0%
7 Các bài học

Làm việc nhóm là một phần của cuộc sống. Dù ở nhà, ngoài xã hội hay trong công việc, bạn luôn là một phần của nhóm. Khóa học kỹ năng làm việc nhóm sẽ giúp bạn phát hiện ra những khía cạnh khác nhau của một nhóm cũng như cách thức phát triển nhóm, làm việc nhóm hiệu quả.

 Sau khóa học này, bạn có thể: 

 • Nắm bắt được các khái niệm về nhóm và những yếu tố của một nhóm thành công.
 • Nắm bắt được bốn giai đoạn phát triển nhóm theo mô hình của Tuckman và đặc điểm của từng giai đoạn.
 • Hiểu rõ các vai trò trong nhóm
 • Biết được những việc cần phải làm của người trưởng nhóm và thành viên trong từng giai đoạn phát triển nhóm (Hình thành, Khủng hoảng, Chuẩn hóa, Phát triển) 

Danh sách bài học:

 • Định nghĩa nhóm
 • Giai đoạn hình thành nhóm
 • Giai đoạn khủng hoảng nhóm
 • Thách thức: Giải quyết bất đồng khi làm việc nhóm
 • Giai đoạn chuẩn hóa nhóm
 • Giai đoạn phát triển nhóm
 • Thách thức: Thử tài lãnh đạo nhóm

Khoá học Materials