EC. 7 phương pháp học tập Đại học, Cao Đẳng hiệu quả