EC. Thách thức: Bạn có khả năng đọc vị ngôn ngữ cơ thể?