EC. Thách thức: Kiểm tra khả năng giao tiếp của bạn