Liên hệ

Vui lòng liên hệ:

TALENT MIND EDUCATION
Professional working skills for students – Kỹ năng học tập – làm việc dành cho sinh viên
Phone: 028 – 6258 4389
Email: workingskills.contact@talentmind.edu.vn