School Registration

Hệ thống học tương tác kỹ năng student.workingskills.net bao gồm các bài học kỹ năng làm việc được thiết kế dành riêng cho sinh viên và các bạn mới tốt nghiệp.

Talent Mind Education luôn sẵn sàng hợp tác với các Khoa, Trường Đại Học – Cao Đẳng trang bị và nâng cao kỹ năng dành cho sinh viên. Chúng tôi tuỳ chỉnh các bài học và tình huống để phù hợp với chương trình và ngành học nhằm nâng cao kỹ năng của sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo. Chương trình được thiết kế riêng cho từng trường bao gồm các hoạt đông học trực tiếp và trực tuyến kết hợp. Các hoạt động theo dõi và đánh giá định kỳ theo sát quá trình đào tạo của đơn vị đào tạo.

Vui lòng liên hệ (028) 6258 4389 hoặc workingskills.contact@talentmind.edu.vn